Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden van First Lawyers zijn eveneens van toepassing op het abonnement van First Aid Data Breach, tenzij ze hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten.

1.2 De onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de voornoemde algemene voorwaarden.

1.3 First Aid Data Breach is een gespecialiseerde dienstverlening van First Lawyers in gevallen van een (vermeend) datalek.

Artikel 2 FADB abonnement

2.1 De inhoud van het abonnement, de varianten en de daaraan verbonden kosten zullen in een aparte overeenkomst worden beschreven.

2.2 Op elk moment van het kalenderjaar kan een abonnement worden afgenomen. De ingangsdatum is altijd de eerste van de daaropvolgende kalendermaand. Indien cliënt met onmiddellijke ingang het abonnement wenst in te laten gaan, zal het abonnement met terugwerkende kracht ingaan op de eerste dag van de betreffende kalendermaand.

Artikel 3 Einde abonnement

3.1 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met een steeds één jaar, tenzij de cliënt twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

3.2 Mochten de alsdan geldende contractsbepalingen en abonnementsvoorwaarden zijn gewijzigd, is de cliënt gerechtigd om het nieuwe jaarabonnement door opzegging per direct te beëindigen.

Artikel 4 Abonnementsgelden en betaling.

4.1 De abonnementsgelden zijn nader gespecificeerd in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 De abonnementsgelden dienen per jaar vooruit te worden voldaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.

4.2 Een geldende betalingstermijn is een fatale termijn, zodat bij overschrijding ervan de cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim komt.

4.3 In dat geval is First Lawyers gerechtigd om de uitvoering van werkzaamheden direct te staken of op te schorten zodra de cliënt in verzuim is met de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen, zonder dat dit, wanneer de cliënt daarvan nadelige gevolgen ondervindt, tot enige aansprakelijkheid van First Lawyers leidt.

4.4 De cliënt is te allen tijde verplicht declaraties van First Lawyers tijdig en volledig te betalen, zonder mogelijkheid van verrekening, korting of opschorting.

Artikel 5 Inschakeling derden

5.1 In geval van datalekken kan het noodzakelijk zijn om een technisch beveiligingsonderzoek te doen. First Lawyers kan hiervoor niet aan haar verbonden derden inschakelen. Dit gebeurt enkel na voorafgaande toestemming van de cliënt.

5.2 First Lawyers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt, althans ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht  worden ingeschakeld.

5.3 De facturering zal rechtstreeks zonder tussenkomst van First Lawyers geschieden.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid

6.1 De dienstverlening waarop cliënten krachtens het abonnement aanspraak hebben, omvat uitsluitend bijstand en juridisch advies ten behoeve van het afhandelen van datalekken.

6.2 First Lawyers zal zijn kennis en ervaring naar beste kunnen aanwenden.

6.3. Voor de beperking van aansprakelijkheidsrisico’s wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van First Lawyers.

Artikel 7 Aanvullende werkzaamheden

7.1 Aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de gemelde datalekken, worden maandelijks achteraf doorbelast tegen het geldende uurtarief zoals vermeld in het abonnement.

7.2 Werkzaamheden in het weekend en gedurende nationaal erkende feestdagen worden doorbelast tegen een met 20% verhoogd uurtarief.

7.3 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zijn van overeenkomstige toepassing.